Friday, May 25, 2018

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Kerja Surewi oru organaisesan a sanghatanayute pravarttanannalil panketukkunna oru sanghatanayute angannal dharikkunna oru taram vastraman. pealisukar, atiyantirasevanam, suraksa udyeagasthar, cila tealilitannalilum skulukalilum jayilile tatavukarum sayudhasenakalum ardhasainika sanghatanakalum adhunika yunipheam dharikkunnu. cila rajyannalil cila udyeagasthar avarute cumatalakalil yunipheam dharikkunnu; amerikkan aikyanatukalile pablik heltt sarvis allenkil phranc bharanadhikarikalute kam'misand kearsinre karyaman. pealisine pealeyulla cila sanghatanakalkk yunipheam dharikkattatinal it niyamavirud'dhaman. tealilalikal cilappeal yunipheam allenkil kearpparerr vastrannal oru svabhavattea marrea dharikkunnu. oru yunipheam dharikkan avasyamaya tealilalikal cillara tealilalikal, bank, peasrr ophis jivanakkar, peatu suraksa, areagyaraksa tealilalikal, blu kealar jivanakkar, heltt klabukalile vyaktigata parisilakar, venalkkala kyampile parisilakar, laiphgards, janirrels, peatu transirr jivanakkar, eyarlains jivanakkar, avadhikkala opparerrarmar, bar, rasrrearanr, heattal jivanakkar ennivarkk. i sanghatanakal yunipheamukalute upayeagam palappealum brandinginum srranderd kearpparerr imej vikasippikkunnatinum sramikkunnat matramalla yunipheam dharikkan avasyamaya jivanakkarkk pradhana prabhavam unt. yunipheam enna vakk terrid'dharikkappetam karanam jealikkar ellayppealum orearra rupattil tanne yunipheam akunnilla. sanghatanayute abhimukhyattil ippealum strikale pratinidhikarikkunnu. raphayiyum preattum (1993) sanghatanaparamaya vastradharanattinre akkadamik varkk vastrattinre yunipheam (ekajatatvam) oru manamayi kanakkakki, rantamattet spastaman. udaharanamayi karupp dharicca jivanakkarum, avarute vastrannal avayute rupattinre nirattilum, atinre savisesatakalilumeakkeyallate, yunipheam anenkilum, avaye vyaktamayum kananum ava pratinidhikarikkanum kaliyum. prarr and rapheli, (1997) jivanakkarkkum manejmenrinum itayil sanghatippicca samarannal alameriya art'thavum vastradharanatte pratinidhanam ceyyunna aidanrirrikaluman. prarr and rapheli (2001) sanghatanaye kuricculla asayavinimaya vyakaranattil ottucerunna valiya cihnannalum kalarupannalum oru vesattil citrikariccittunt. Perihal Kostum Pekerja